About Us

บริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด ก่อตั้งโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล เพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และะบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ 5 ธุรกิจหลักคือ 

1. ออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 
2. ออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษางานระบบอัตโนมัติ
3. ออกแบบ-ติดตั้ง-ปรับปรุง-จัดการ-บำรุงรักษางานระบบบำบัดน้ำเสีย
4. จัดจำหน่าย-ติดตั้งครื่องมือวัดอัตราการไหลของของไหลทุกชนิด (Flow Meter) เช่น น้ำ, น้ำเสีย, น้ำประปา, น้ำดิบ, น้ำมัน, แก๊ส, ลม, อากาศ, ไอน้ำ, สารเคมี เป็นต้น
5. จัดจำหน่าย-รับ Start UP จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนพลัส
เว็บสำเร็จรูป
×